تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

انجمن های دوازده قدمی، کارامد ترین روش برای رسیدن به بعد روحانی

زیر انجمن ها:

 1. AA الكلي هاي گمنام
  1. كارگاه اموزشي
  2. کار کرد قدم اینترنتی AA(الکلی های گمنام)
   1. قدم اول الکلی های گمنام
   2. قدم دوم الکلی های گمنام
   3. قدم سوا الکلی های گمنام
   4. قدم چهارم الکلی های گمنام
   5. قدم پنجم الکلی های گمنام
   6. قدم ششم الکلی های گمنام
   7. قدم هفتم الکلی های گمنام
   8. قدم هشتم الکلی های گمنام
   9. قدم نهم الکلی های گمنام
   10. قدم دهم الکلی های گمنام
   11. قدم یازدهم الکلی های گمنام
   12. قدم دوازدهم الکلی های گمنام
  3. کارکرد اینترنتی سنت های AA( الکلی های گمنام)
   1. سنت اول الکلي هاي گمنامaa
   2. سنت دوم الکلي هاي گمنامaa
   3. سنت سوم الکلي هاي گمنامaa
   4. سنت چهارم الکلي هاي گمنامaa
   5. سنت پنجم الکلي هاي گمنامaa
   6. سنت ششم الکلی های گمنام aa
   7. سنت هفتم الکلی های گمنام aa
   8. سنت هشتم الکلی های گمنام aa
   9. سنت نهم الکلی های گمنام aa
   10. سنت دهم الکلی های گمنام aa
   11. سنت یازدهم الکلی های گمنام aa
   12. سنت دوازدهم الکلی های گمنام aa
 2. انجمن الانان (خانواده الکلی ها)
  1. کارکرد قدم اینترنتی الانان
   1. قدم اول
   2. قدم دوم
   3. قدم سوم
   4. قدم چهارم
    1. طرحي براي بهبودي
   5. قدم پنجم
   6. قدم ششم
   7. قدم هفتم
   8. قدم هشتم
   9. قدم نهم
   10. قدم دهم
   11. قدم یازدهم
   12. قدم دوازدهم
  2. الاتین ( فرزندان الکلی ها)
   1. قدم اول الاتين
   2. قدم دوم الاتين
   3. قدم سوم الاتين
   4. قدم چهارم الاتين
   5. قدم پنجم الاتين
   6. قدم ششم الاتين
   7. قدم هفتم الاتين
   8. قدم هشتم الاتين
   9. قدم نهم الاتين
   10. قدم دهم الاتين
   11. قدم یازدهم الاتين
   12. قدم دوازدهم الاتين
  3. کارکرد سنت اینترنتی الانان
   1. سنت اول
   2. سنت دوم
   3. سنت سوم
   4. سنت چهارم
   5. سنت پنجم
   6. سنت ششم
   7. سنت هفتم
   8. سنت هشتم
   9. سنت نهم
   10. سنت دهم
   11. سنت یازدهم
   12. سنت دوازدهم
  4. مفاهيم دوازده گانه
   1. مفهوم اول الانان
   2. مفهوم دوم الانان
   3. مفهوم سوم الانان
   4. مفهوم چهارم الانان
   5. مفهوم پنجم الانان
   6. مفهوم ششم الانان
   7. مفهوم هفتم الانان
   8. مفهوم هشتم الانان
   9. مفهوم نهم الانان
   10. مفهوم دهم الانان
   11. مفهوم یازدهم الانان
   12. مفهوم دوازدهم الانان
  5. متن نشريات الانان
  6. کتابچه شهامت عوض شدن
   1. فروردین ماه
   2. اردیبهشت ماه
   3. خرداد ماه
   4. تیر ماه
   5. مرداد ماه
   6. شهریور ماه
   7. مهر ماه
   8. آبان ماه
   9. آذر ماه
   10. دی ماه
   11. بهمن ماه
   12. اسفند ماه
  7. كارگاه اموزشي
 3. NA معتادان گمنام( Narcotics Anonymous )
  1. معتادان گمنام
  2. زنان بهبود یافته
  3. انجمن معتادان گمنام
  4. كارگاه اموزشي
  5. سنت هاي 12 گانه معتادان گمنام
   1. سنت اول
   2. سنت دوم
   3. سنت سوم
   4. سنت چهارم
   5. سنت پنجم
   6. سنت ششم
   7. سنت هفتم
   8. سنت هشتم
   9. سنت نهم
   10. سنت دهم
   11. سنت یازدهم
   12. سنت دوازدهم
  6. مفاهیم دوازده گانه
   1. مفهوم اول
   2. مفهوم دوم
   3. مفهوم سوم
   4. مفهوم چهارم
   5. مفهوم پنجم
   6. مفهوم ششم
   7. مفهوم هفتم
   8. مفهوم هشتم
   9. مفهوم نهم
   10. مفهوم دهم
   11. مفهوم يازدم
   12. مفهوم دوازدهم
 4. كاركرد قدم اينترنتي معتادان گمنام
  1. قدم اول معتادان گمنام
  2. قدم دوم معتادان گمنام
  3. قدم سوم معتادان گمنام
  4. قدم چهارم معتادان گمنام
  5. قدم پنجم معتادان گمنام
  6. قدم ششم معتادان گمنام
  7. قدم هفتم معتادان گمنام
  8. قدم هشتم معتادان گمنام
  9. قدم نهم معتادان گمنام
  10. قدم دهم معتادان گمنام
  11. قدم یازدهم معتادان گمنام
  12. قدم دوازدهم معتادان گمنام
 5. کارکرد قدمهای جهانی معتادان گمنام
  1. قدم اول در كاركرد قدم جهاني
  2. قدم دوم در كاركرد قدم جهاني
  3. قدم سوم در كاركرد قدم جهاني
  4. قدم چهارم در كاركرد قدم جهاني
  5. قدم پنجم در كاركرد قدم جهاني
  6. قدم ششم دركاركرد قدم جهاني
  7. قدم هفتم در كاركرد قدم جهاني
  8. قدم هشتم دركاركرد قدم جهاني
  9. قدم نهم در كاركرد قدم جهاني
  10. قدم دهم در كاركرد قدم جهاني
  11. قدم یازدهم در كاركرد قدم جهاني
  12. قدم دوازدهم در كاركرد قدم جهاني
 6. Naranonگروه های خانواده
  1. كارگاه اموزشي
  2. Narateen( فرزندان اعتياد)
  3. سنت های دوازده گانه
   1. سنت اول نارانان
   2. سنت دوم نارانان
   3. سنت سوم نارانان
   4. سنت چهارم نارانان
   5. سنت پنجم نارانان
   6. سنت ششم نارانان
   7. سنت هفتم نارانان
   8. سنت هشتم نارانان
   9. سنت نهم نارانان
   10. سنت دهم نارانان
   11. سنت یازدهم نارانان
   12. سنت دوازدهم نارانان
  4. كاركرد قدمهاي اينترنتي نارانان
   1. قدم اول نارانان
   2. قدم دوم نارانان
   3. قدم سوم نارانان
   4. قدم چهارم نارانان
   5. قدم پنجم نارانان
   6. قدم ششم نارانان
   7. قدم هفتم نارانان
   8. قدم هشتم نارانان
   9. قدم نهم نارانان
   10. قدم دهم نارانان
   11. قدم يازدهم نارانان
   12. قدم دوازدهم نارانان
  5. مفاهیم نارانان
   1. مفهوم اول
   2. مفهوم دوم
   3. مفهوم سوم
   4. مفهوم چهارم
 7. OAپر خوران گمنام
  1. كارگاه اموزشي
  2. كاركرد قدمهاي اينترنتي پرخوران گمنام
   1. قدم اول پرخوران گمنام
   2. قدم دوم پرخوران گمنام
   3. قدم سوم پرخوران گمنام
   4. قدم چهارم پرخوران گمنام
   5. قدم پنجم پرخوران گمنام
   6. قدم ششم پرخوران گمنام
  3. آوای بهبودی 1
   1. فروردین ماه
   2. اردیبهشت ماه
   3. خرداد ماه
   4. تیر ماه
   5. مرداد ماه
   6. شهریور ماه
   7. مهر ماه
   8. آبان ماه
   9. آذر ماه
   10. دی ماه
   11. بهمن ماه
   12. اسفند ماه
  4. آواي بهبودي
   1. ژانویه
   2. فوریه
   3. مارس
   4. آوریل
   5. مه
   6. ژوئن
   7. ژوئیه
   8. اوت
   9. سپتامبر
   10. اکتبر
   11. نوامبر
   12. دسامبر
  5. پم فلت ها
 8. نیکوتینی های گمنام
  1. كارگاه اموزشي
  2. پیام امروز
   1. فروردین
   2. اردیبهشت
   3. خرداد
   4. تیر
   5. مرداد
   6. شهریور
   7. مهر
   8. آبان
   9. آذر
   10. دی
   11. بهمن
   12. اسفند
  3. قدم اول نیکوتینی های گمنام
  4. قدم دوم نیکوتینی های گمنام
  5. قدم سوم نیکوتینی های گمنام
  6. قدم چهارم نیکوتینی های گمنام
  7. قدم پنجم نیکوتینی های گمنام
  8. قدم ششم نیکوتینی های گمنام
 9. SAمعتادان جنسی گمنام
  1. كارگاه اموزشي
  2. دوازده گام انجمن معتادان جنسی(sa)
   1. گام صفر sa
   2. گام یکم sa
   3. گام دوم sa
   4. گام سوم sa
   5. گام چهارم sa
   6. گام پنجم sa
   7. گام ششم sa
   8. گام هفتم sa
   9. گام هشتم sa
   10. گام نهم sa
   11. گام دهم sa
   12. گام یازدهم sa
   13. گام دوازدهمsa
  3. فقط برای امروز
  4. مفاهیم
 10. s-anon (گروه خانواده معتادان جنسی)
 11. Coda وابستگان گمنام
  1. كارگاه اموزشي
  2. رهائی
  3. قدم های دوازده گانه وابستگان کتاب سبز
   1. قدم اول
   2. قدم دوم
   3. قدم سوم
   4. قدم چهارم
   5. قدم پنجم
   6. قدم ششم
   7. قدم هفتم
   8. قدم هشتم
   9. قدم نهم
   10. قدم دهم
   11. قدم يازدهم
   12. قدم دوازدهم
  4. زندگي و پاكي در CODAبا كمك همدردان
  5. كاركرد قدمهاي اينترنتي وابستگان گمنام
  6. روز به روزday to day
   1. فروردین
   2. اردیبهشت
   3. خرداد
   4. تیر
   5. مرداد
   6. شهریور
   7. مهر
   8. آبان
   9. آذر
   10. دی
   11. بهمن
   12. اسفند
  7. قدم اول وابستگان گمنام
  8. قدم دوم وابستگان گمنام
  9. قدم سوم وابستگان گمنام
  10. قدم چهارم وابستگان گمنام
   1. ترازنامه ها
  11. قدم پنجم وابستگان گمنام
  12. قدم ششم وابستگان گمنام
  13. قدم هفتم وابستگان گمنام
  14. قدم هشتم وابستگان گمنام
  15. قدم نهم وابستگان گمنام
  16. قدم دهم وابستگان گمنام
  17. قدم يازدهم وابستگان گمنام
  18. قدم دوازده وابستگان گمنام
 12. انجمن سرطاني هاي ايران
  1. كارگاه اموزشي
  2. کارکرد قدم سرطانی های گمنام
   1. قدم اول سرطان
   2. قدم دوم سرطان
   3. قدم سوم سرطان
 13. DA انجمن افسردگان گمنام
  1. کارگاه آموزشی
  2. كاركرد قدمهاي افسردگان گمنام
   1. قدم اول در افسردگي
   2. قدم دوم در افسردگي
   3. قدم سوم در افسردگي
   4. قدم چهارم در افسردگي
   5. قدم پنجم در افسردگي
   6. قدم ششم در افسردگي
   7. قدم هفتم در افسردگي
   8. قدم هشتم در افسردگي
   9. قدم نهم در افسردگي
   10. قدم دهم در افسردگي
   11. قدم يازدهم در افسردگي
   12. قدم دوازدهم در افسردگي
 14. اختلال هاي دوگانه
  1. كارگاه اموزشي
  2. قدم اول بهبودي دوگانه
 15. انجمن قماربازان گمنام – GA
  1. قدم اول قماربازان
  2. قدم دوم قماربازان
  3. قدم سوم قماربازان
 16. انجمن کوکائینی های گمنام – CA
 17. انجمن شیشه ای های گمنام – CMA
  1. قدمهای شیشه ای های گمنام
   1. قدم اول
   2. قدم دوم
   3. قدم سوم
 18. انجمن ماریجوانایی های گمنام – MA
 19. TA,Tag Archives
 20. کم در آمدان گمنام UA
 21. عادتی ها
  1. قدم اول عادتی ها
   1. قدم اول عادتی ها
  2. قدم دوم عادتی ها
  3. قدم سوم عادتی ها
 22. سایر انجمنها در استانهای ایران
  1. ادرس جلسات ایران
  2. اصفهان
  3. تهران
  4. همدان
  5. مشهد
لینک مرجع