تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نُه راه برای احترام گذاشتن به پد ر و مادر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آنها را به اسم صدا نزن.
- جلوتر از آنها راه نرو.
- بعد از آن‌ها بنشین.
- کاری نکن كه دیگران به پدر و مادرت بدوبيراه بگویند.
- پیش از اینکه از تو چیزی بخواهند خودت آن را برایشان فراهم کن.
- صدایت را بلند نکن.
- کاری را زودتر از آنها انجام نده.
- مهربانانه نگاهشان کن.
- حریمش را حفظ کن.
لینک مرجع