تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: یازدهم اذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
هر لحظه از زندگيم گرانبهاست و من قدر آن را خواهم دانست من براي غني شدن زندگي خويش و بهبود ارتباطم با نيروي برتر مردم و خودم از اين لحظات استفاده ميكنم . هر يك از قدمهاي 12 گانه ميتواند براي دنبال كردن اين هدف در زندگيم ، بدون در نظر گرفتن شرايطم ، به من كمك كند . جلسات ، تماس هاي تلفني ام با الانان و نشريات الانان همگي به من كمك ميكند تا قدم ها را در اتفاقاتي كه در اينجا و حال در زندگيم ، رخ ميدهد بكار ببندم همين لحظه است كه ميتوانم يك تغيير مثبت ايجاد كنم . شايد تمام اوقات خود را بررسي و محاسبه كنم . من براي گذراندن يك دوره 24 ساعت وقت دارم . با قرار دادن اصول الانان در زندگي امروزم اين ساعات را براي رشد كردن لذت بردن و بهبود يافتن انتخاب ميكنم . حتي فرصتي دارم تا از اشتباهاتم درس هايي بگيرم ، چرا كه در هر لحظه از 24 ساعت ممكن است يك خطا صورت گيرد .

ياد اوري امروز

.امروز فرصت تازه اي به من بخشيده ميشود تا شروع تازه اي در زندگي ام داشته باشم . چطور ميتوانم بهترين استفاده از آن را داشته باشم . "با موهبت ها و بخشش ها شروع ميكنيم لياقت و شايستگي ما از آنچه كه ايجاد ميكنيم نشات ميگيرد" .
(۱۰-۹-۱۳۹۲ ۱۰:۰۲ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]هر لحظه از زندگيم گرانبهاست و من قدر آن را خواهم دانست من براي غني شدن زندگي خويش و بهبود ارتباطم با نيروي برتر مردم و خودم از اين لحظات استفاده ميكنم . هر يك از قدمهاي 12 گانه ميتواند براي دنبال كردن اين هدف در زندگيم ، بدون در نظر گرفتن شرايطم ، به من كمك كند . جلسات ، تماس هاي تلفني ام با الانان و نشريات الانان همگي به من كمك ميكند تا قدم ها را در اتفاقاتي كه در اينجا و حال در زندگيم ، رخ ميدهد بكار ببندم همين لحظه است كه ميتوانم يك تغيير مثبت ايجاد كنم . شايد تمام اوقات خود را بررسي و محاسبه كنم . من براي گذراندن يك دوره 24 ساعت وقت دارم . با قرار دادن اصول الانان در زندگي امروزم اين ساعات را براي رشد كردن لذت بردن و بهبود يافتن انتخاب ميكنم . حتي فرصتي دارم تا از اشتباهاتم درس هايي بگيرم ، چرا كه در هر لحظه از 24 ساعت ممكن است يك خطا صورت گيرد .

ياد اوري امروز

.امروز فرصت تازه اي به من بخشيده ميشود تا شروع تازه اي در زندگي ام داشته باشم . چطور ميتوانم بهترين استفاده از آن را داشته باشم . "با موهبت ها و بخشش ها شروع ميكنيم لياقت و شايستگي ما از آنچه كه ايجاد ميكنيم نشات ميگيرد" .
flowerflowerflowerflower
(۱۰-۹-۱۳۹۲ ۱۰:۰۲ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]هر لحظه از زندگيم گرانبهاست و من قدر آن را خواهم دانست من براي غني شدن زندگي خويش و بهبود ارتباطم با نيروي برتر مردم و خودم از اين لحظات استفاده ميكنم . هر يك از قدمهاي 12 گانه ميتواند براي دنبال كردن اين هدف در زندگيم ، بدون در نظر گرفتن شرايطم ، به من كمك كند . جلسات ، تماس هاي تلفني ام با الانان و نشريات الانان همگي به من كمك ميكند تا قدم ها را در اتفاقاتي كه در اينجا و حال در زندگيم ، رخ ميدهد بكار ببندم همين لحظه است كه ميتوانم يك تغيير مثبت ايجاد كنم . شايد تمام اوقات خود را بررسي و محاسبه كنم . من براي گذراندن يك دوره 24 ساعت وقت دارم . با قرار دادن اصول الانان در زندگي امروزم اين ساعات را براي رشد كردن لذت بردن و بهبود يافتن انتخاب ميكنم . حتي فرصتي دارم تا از اشتباهاتم درس هايي بگيرم ، چرا كه در هر لحظه از 24 ساعت ممكن است يك خطا صورت گيرد .

ياد اوري امروز

.امروز فرصت تازه اي به من بخشيده ميشود تا شروع تازه اي در زندگي ام داشته باشم . چطور ميتوانم بهترين استفاده از آن را داشته باشم . "با موهبت ها و بخشش ها شروع ميكنيم لياقت و شايستگي ما از آنچه كه ايجاد ميكنيم نشات ميگيرد" .
flowerflowerflowerflower
لینک مرجع