تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دوازدهم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
زندگي كردن با الكليسم باعث شده بود تا فكر كنم هيچ روزنه اميدي وجود ندارد و بنظر ميرسد كه همه اميدهايم نابود شده اند يادگيريها بسياري دردناك بودند با گذشت زمان همانطور كه اميدم را از دست ميدادم ، احساس نا اميدي و درماندگي عميقي ميكردم . اما در حقيقت در مقابل احساساتم ايستاده و از كنترل كردن و اميد به چيزهاي محال صرفنظر كردم . در خلال قدمهاي 12 گانه ، معنويتي را كشف كردم كه بمن اجازه داد تا باور كنم دليلي براي اميدواري وجود دارد . به كمك نيروي برترم و بدون در نظر گرفتن مقتضيات و شرايط پيرامون در هر لحظه از زندگيم احساس سرزندگي ميكردم و از اين احساس لذت مي بردم درسهاي دردناك يك شبه آموخته نمي شوند ، اما الانان به من كمك كرد تا امنيت و اميدواري را حتي در رويا داشته باشم . ياد بگيريم اين طبيعي است كه سالم و اميدوار بوده و حتي آرزو داشته باشم.

ياد آوري امروز

مراقبت كردن از خود راهي سخت است چرا كه ممكن است نا اميد شوم . پس جهت مراقبت از خويش به هنگام درد و رنج بايد تلاش كنم كه خود را به كلي از خوشي ها و لذت هايي كه زندگي به من مي بخشد ، دور نكنم امروز بهتر و كاملتر زندگي خواهم كرد . " گذر سالها ممكن است پوست را چروكيده كند (جسم ما فرسوده شود) اما رها كردن شور و اشتياق روان را مريض ميكند .
(۱۱-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۲۷ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]زندگي كردن با الكليسم باعث شده بود تا فكر كنم هيچ روزنه اميدي وجود ندارد و بنظر ميرسد كه همه اميدهايم نابود شده اند يادگيريها بسياري دردناك بودند با گذشت زمان همانطور كه اميدم را از دست ميدادم ، احساس نا اميدي و درماندگي عميقي ميكردم . اما در حقيقت در مقابل احساساتم ايستاده و از كنترل كردن و اميد به چيزهاي محال صرفنظر كردم . در خلال قدمهاي 12 گانه ، معنويتي را كشف كردم كه بمن اجازه داد تا باور كنم دليلي براي اميدواري وجود دارد . به كمك نيروي برترم و بدون در نظر گرفتن مقتضيات و شرايط پيرامون در هر لحظه از زندگيم احساس سرزندگي ميكردم و از اين احساس لذت مي بردم درسهاي دردناك يك شبه آموخته نمي شوند ، اما الانان به من كمك كرد تا امنيت و اميدواري را حتي در رويا داشته باشم . ياد بگيريم اين طبيعي است كه سالم و اميدوار بوده و حتي آرزو داشته باشم.

ياد آوري امروز

مراقبت كردن از خود راهي سخت است چرا كه ممكن است نا اميد شوم . پس جهت مراقبت از خويش به هنگام درد و رنج بايد تلاش كنم كه خود را به كلي از خوشي ها و لذت هايي كه زندگي به من مي بخشد ، دور نكنم امروز بهتر و كاملتر زندگي خواهم كرد . " گذر سالها ممكن است پوست را چروكيده كند (جسم ما فرسوده شود) اما رها كردن شور و اشتياق روان را مريض ميكند .
(۱۱-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۲۷ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]زندگي كردن با الكليسم باعث شده بود تا فكر كنم هيچ روزنه اميدي وجود ندارد و بنظر ميرسد كه همه اميدهايم نابود شده اند يادگيريها بسياري دردناك بودند با گذشت زمان همانطور كه اميدم را از دست ميدادم ، احساس نا اميدي و درماندگي عميقي ميكردم . اما در حقيقت در مقابل احساساتم ايستاده و از كنترل كردن و اميد به چيزهاي محال صرفنظر كردم . در خلال قدمهاي 12 گانه ، معنويتي را كشف كردم كه بمن اجازه داد تا باور كنم دليلي براي اميدواري وجود دارد . به كمك نيروي برترم و بدون در نظر گرفتن مقتضيات و شرايط پيرامون در هر لحظه از زندگيم احساس سرزندگي ميكردم و از اين احساس لذت مي بردم درسهاي دردناك يك شبه آموخته نمي شوند ، اما الانان به من كمك كرد تا امنيت و اميدواري را حتي در رويا داشته باشم . ياد بگيريم اين طبيعي است كه سالم و اميدوار بوده و حتي آرزو داشته باشم.

ياد آوري امروز

مراقبت كردن از خود راهي سخت است چرا كه ممكن است نا اميد شوم . پس جهت مراقبت از خويش به هنگام درد و رنج بايد تلاش كنم كه خود را به كلي از خوشي ها و لذت هايي كه زندگي به من مي بخشد ، دور نكنم امروز بهتر و كاملتر زندگي خواهم كرد . " گذر سالها ممكن است پوست را چروكيده كند (جسم ما فرسوده شود) اما رها كردن شور و اشتياق روان را مريض ميكند .
flowerflowerflowerflower
(۱۱-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۲۷ عصر)sbano نوشته شده توسط: [ -> ]زندگي كردن با الكليسم باعث شده بود تا فكر كنم هيچ روزنه اميدي وجود ندارد و بنظر ميرسد كه همه اميدهايم نابود شده اند يادگيريها بسياري دردناك بودند با گذشت زمان همانطور كه اميدم را از دست ميدادم ، احساس نا اميدي و درماندگي عميقي ميكردم . اما در حقيقت در مقابل احساساتم ايستاده و از كنترل كردن و اميد به چيزهاي محال صرفنظر كردم . در خلال قدمهاي 12 گانه ، معنويتي را كشف كردم كه بمن اجازه داد تا باور كنم دليلي براي اميدواري وجود دارد . به كمك نيروي برترم و بدون در نظر گرفتن مقتضيات و شرايط پيرامون در هر لحظه از زندگيم احساس سرزندگي ميكردم و از اين احساس لذت مي بردم درسهاي دردناك يك شبه آموخته نمي شوند ، اما الانان به من كمك كرد تا امنيت و اميدواري را حتي در رويا داشته باشم . ياد بگيريم اين طبيعي است كه سالم و اميدوار بوده و حتي آرزو داشته باشم.

ياد آوري امروز

مراقبت كردن از خود راهي سخت است چرا كه ممكن است نا اميد شوم . پس جهت مراقبت از خويش به هنگام درد و رنج بايد تلاش كنم كه خود را به كلي از خوشي ها و لذت هايي كه زندگي به من مي بخشد ، دور نكنم امروز بهتر و كاملتر زندگي خواهم كرد . " گذر سالها ممكن است پوست را چروكيده كند (جسم ما فرسوده شود) اما رها كردن شور و اشتياق روان را مريض ميكند .
flowerflowerflowerflower
لینک مرجع