تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال دوم سنت اول aa
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا اختلاف نظر اعضای گروه بر سر راه اتحاد و رساندن پیام گروه قرار می گیرد؟؟
لینک مرجع