تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیستم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قدم پنجم ( چگونگي دقيق خطاهاي خود را به خداوند ، خودمان و شخص ديگري اعتراف كرديم) يك تجربه بسيار شخصي است كه ما افكار و تجربيات خصوصي مان را با فرد ديگري در ميان مي گذاريم . همانطور كه اين قدم آزادي عملي به گوينده مي بخشد به همين نسبت براي شنونده نيز مفيد واقع ميشود اكثر ما از اينكه براي سهيم شدن در چنين تجربيات شخصي و حساسي مورد اعتماد واقع شديم ، مفتخر مي شويم . اين فرصت جالبي است كه عشق بلاعوض و حمايت خود را تنها با گوش دادن تمرين كنيم بسياري از ما ماجراهايي را مي شنويم كه بسيار شبيه سرگذشت خودمان است در حاليكه ديگران اغلب با بروز احساساتشان ميتوانند آن را تجربه و تحليل كنند. شايد بخاطر آوريم كه كجا بوديم و چه مسافتي را تا كنون پيموده ايم . همچنين مي بينم كه بجز مواردي تفاوت در بسياري از چيزها با يكديگر مشترك هستيم هر طور كه اين قدم را به حد با گوش دادن و چه صحبت كردن تمرين كنيم ، راههايي بسوي نيروي برترمان باز خواهيم كرد اغلب چيزهايي مي شنويم كه نوري بر شرايط زندگي مان مي تاباند .

ياد آوري امروز

هنگاميكه با كار كردن برنامه الانان در خواست كمكي را پاسخ مي دهم ، به همين اندازه به خودم كمك مي كنم . هيچ راهي براي حفظ منافع معنوي ما بهتر از رها كردن با عشق نمي باشد . رهايي از انتظارات و به هيچ رشته اتصالي پيوستن .
(۱۹-۹-۱۳۹۲ ۰۷:۲۱ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]قدم پنجم ( چگونگي دقيق خطاهاي خود را به خداوند ، خودمان و شخص ديگري اعتراف كرديم) يك تجربه بسيار شخصي است كه ما افكار و تجربيات خصوصي مان را با فرد ديگري در ميان مي گذاريم . همانطور كه اين قدم آزادي عملي به گوينده مي بخشد به همين نسبت براي شنونده نيز مفيد واقع ميشود اكثر ما از اينكه براي سهيم شدن در چنين تجربيات شخصي و حساسي مورد اعتماد واقع شديم ، مفتخر مي شويم . اين فرصت جالبي است كه عشق بلاعوض و حمايت خود را تنها با گوش دادن تمرين كنيم بسياري از ما ماجراهايي را مي شنويم كه بسيار شبيه سرگذشت خودمان است در حاليكه ديگران اغلب با بروز احساساتشان ميتوانند آن را تجربه و تحليل كنند. شايد بخاطر آوريم كه كجا بوديم و چه مسافتي را تا كنون پيموده ايم . همچنين مي بينم كه بجز مواردي تفاوت در بسياري از چيزها با يكديگر مشترك هستيم هر طور كه اين قدم را به حد با گوش دادن و چه صحبت كردن تمرين كنيم ، راههايي بسوي نيروي برترمان باز خواهيم كرد اغلب چيزهايي مي شنويم كه نوري بر شرايط زندگي مان مي تاباند .

ياد آوري امروز

هنگاميكه با كار كردن برنامه الانان در خواست كمكي را پاسخ مي دهم ، به همين اندازه به خودم كمك مي كنم . هيچ راهي براي حفظ منافع معنوي ما بهتر از رها كردن با عشق نمي باشد . رهايي از انتظارات و به هيچ رشته اتصالي پيوستن .
(۱۹-۹-۱۳۹۲ ۰۷:۲۱ عصر)sbano نوشته شده توسط: [ -> ]قدم پنجم ( چگونگي دقيق خطاهاي خود را به خداوند ، خودمان و شخص ديگري اعتراف كرديم) يك تجربه بسيار شخصي است كه ما افكار و تجربيات خصوصي مان را با فرد ديگري در ميان مي گذاريم . همانطور كه اين قدم آزادي عملي به گوينده مي بخشد به همين نسبت براي شنونده نيز مفيد واقع ميشود اكثر ما از اينكه براي سهيم شدن در چنين تجربيات شخصي و حساسي مورد اعتماد واقع شديم ، مفتخر مي شويم . اين فرصت جالبي است كه عشق بلاعوض و حمايت خود را تنها با گوش دادن تمرين كنيم بسياري از ما ماجراهايي را مي شنويم كه بسيار شبيه سرگذشت خودمان است در حاليكه ديگران اغلب با بروز احساساتشان ميتوانند آن را تجربه و تحليل كنند. شايد بخاطر آوريم كه كجا بوديم و چه مسافتي را تا كنون پيموده ايم . همچنين مي بينم كه بجز مواردي تفاوت در بسياري از چيزها با يكديگر مشترك هستيم هر طور كه اين قدم را به حد با گوش دادن و چه صحبت كردن تمرين كنيم ، راههايي بسوي نيروي برترمان باز خواهيم كرد اغلب چيزهايي مي شنويم كه نوري بر شرايط زندگي مان مي تاباند .

ياد آوري امروز

هنگاميكه با كار كردن برنامه الانان در خواست كمكي را پاسخ مي دهم ، به همين اندازه به خودم كمك مي كنم . هيچ راهي براي حفظ منافع معنوي ما بهتر از رها كردن با عشق نمي باشد . رهايي از انتظارات و به هيچ رشته اتصالي پيوستن .
flowerflowerflowerflower
لینک مرجع