تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و سوم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
يادگيري قدم سوم را براي خودم بارها و بارها تمرين كرده ام . متاسفانه ، اغلب قبل از اينكه مشكلي را رها كرده و به نيروي برترم بسپارم منتظر مي ماندم تا مشكل شروع شود و بر من غلبه كند . با اين وجود ، امروز تلاش ميكنم تا تمام اراده و زندگيم را با تمايل به پذيرش خواست و اراده خداوند هر چه كه باشد ، به نيروي برترم بسپارم . آگاهي كه در الانان بدست آورده ام به من اجازه ميدهد تا بدانم راهي كه در گذشته آن را پيمودم به ندرت مفيد واقع شده است تنها با رها كردن و اعتماد به نداي درون كه به من تلنگري ميزند تا در مسير انتخاب نيروي برترم قرار گيرم ، زندگي ام به نتيجه ميرسد .

ياد آوري امروز

در زندگيم چيزهايي وجود دارند كه آنقدر مهم باشند كه بايد به نيروي برترم بسپارم ؟ آيا تلاش هاي من براي كنترل مواردي است كه زندگيم را بهتر و قابل كنترل مي سازند ؟ آيا آنها هيچ عملكرد مثبتي دارند ؟ آيا ميتوانم براي خواسته ام آنقدر صبر كنم تا شرايط به حدي دردناك شود كه مجبور به تسليم شوم . يا ميتوانم انرژيم را در جايي متمركز كنم كه در لحظه اكنون برايم نتائج خوبي داشته باشد و تحت مراقبت نيروي برترم باشم . : چيزهاي زيادي در دستانم نگه داشته ام . و همه آنها را از دست داده ام . اما آنچه را در دستان خداوند گذاشته ام . هنوز مالك آن هستم .
(۲۳-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۰۴ صبح)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]يادگيري قدم سوم را براي خودم بارها و بارها تمرين كرده ام . متاسفانه ، اغلب قبل از اينكه مشكلي را رها كرده و به نيروي برترم بسپارم منتظر مي ماندم تا مشكل شروع شود و بر من غلبه كند . با اين وجود ، امروز تلاش ميكنم تا تمام اراده و زندگيم را با تمايل به پذيرش خواست و اراده خداوند هر چه كه باشد ، به نيروي برترم بسپارم . آگاهي كه در الانان بدست آورده ام به من اجازه ميدهد تا بدانم راهي كه در گذشته آن را پيمودم به ندرت مفيد واقع شده است تنها با رها كردن و اعتماد به نداي درون كه به من تلنگري ميزند تا در مسير انتخاب نيروي برترم قرار گيرم ، زندگي ام به نتيجه ميرسد .

ياد آوري امروز

در زندگيم چيزهايي وجود دارند كه آنقدر مهم باشند كه بايد به نيروي برترم بسپارم ؟ آيا تلاش هاي من براي كنترل مواردي است كه زندگيم را بهتر و قابل كنترل مي سازند ؟ آيا آنها هيچ عملكرد مثبتي دارند ؟ آيا ميتوانم براي خواسته ام آنقدر صبر كنم تا شرايط به حدي دردناك شود كه مجبور به تسليم شوم . يا ميتوانم انرژيم را در جايي متمركز كنم كه در لحظه اكنون برايم نتائج خوبي داشته باشد و تحت مراقبت نيروي برترم باشم . : چيزهاي زيادي در دستانم نگه داشته ام . و همه آنها را از دست داده ام . اما آنچه را در دستان خداوند گذاشته ام . هنوز مالك آن هستم .
(۲۳-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۰۴ صبح)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]يادگيري قدم سوم را براي خودم بارها و بارها تمرين كرده ام . متاسفانه ، اغلب قبل از اينكه مشكلي را رها كرده و به نيروي برترم بسپارم منتظر مي ماندم تا مشكل شروع شود و بر من غلبه كند . با اين وجود ، امروز تلاش ميكنم تا تمام اراده و زندگيم را با تمايل به پذيرش خواست و اراده خداوند هر چه كه باشد ، به نيروي برترم بسپارم . آگاهي كه در الانان بدست آورده ام به من اجازه ميدهد تا بدانم راهي كه در گذشته آن را پيمودم به ندرت مفيد واقع شده است تنها با رها كردن و اعتماد به نداي درون كه به من تلنگري ميزند تا در مسير انتخاب نيروي برترم قرار گيرم ، زندگي ام به نتيجه ميرسد .

ياد آوري امروز

در زندگيم چيزهايي وجود دارند كه آنقدر مهم باشند كه بايد به نيروي برترم بسپارم ؟ آيا تلاش هاي من براي كنترل مواردي است كه زندگيم را بهتر و قابل كنترل مي سازند ؟ آيا آنها هيچ عملكرد مثبتي دارند ؟ آيا ميتوانم براي خواسته ام آنقدر صبر كنم تا شرايط به حدي دردناك شود كه مجبور به تسليم شوم . يا ميتوانم انرژيم را در جايي متمركز كنم كه در لحظه اكنون برايم نتائج خوبي داشته باشد و تحت مراقبت نيروي برترم باشم . : چيزهاي زيادي در دستانم نگه داشته ام . و همه آنها را از دست داده ام . اما آنچه را در دستان خداوند گذاشته ام . هنوز مالك آن هستم .
لینک مرجع