تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و چهارم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتي براي اولين بار به الانان آمدم ، فكر ميكردم كه خشم ، رنجش ، حسادت و ترس احساسات بدي هستند . برنامه به من كمك كرد تا ياد بگيرم كه احساسات ، خوب يا بد نيستند . بلكه به سادگي بخشي از وجود من هستند . به مرور تشخيص ميدهم كه خوبي ها گاهي نتائج اين احساسات هستند خشم باعث تحريك برخي تغييرات سودمند در زندگي ام ميشوند رنجش آنقدر مرا ناراحت ميكند كه ياد بگيرم با آن مبارزه كنم و در نتيجه ياد ميگيرم كه براي ديگران دعا كنم . حسادت به من مي آموزد كه وقتي مي دانم فقط چيزهاي مخرب و نا معقول خواهم گفت ، دهانم را ببندم و ترس ، شايد بزرگترين موهبت من باشد چون مرا وادار ميكند تا ارتباطي آگاهانه با نيروي برترم داشته باشم . اكنون كه نقاط منفي ، مثبت ميشوند بهتر ميتونم تمام جنبه ها را بپذيرم . ديگر بيش از اين نياز نيست كه فقط بخاطر تجربه كردن احساسات انساني ، در مورد خود قضاوت كرده يا از خودم متنفر باشم .

ياد آوري امروز

.احساسات ممكن است خوشايند نباشند ، اما اين باعث بد بودن آنها نمي شود . با تغيير رفتار ، در مورد آنچه كه با احساساتم انجام ميدهم حق انتخاب دارم . هر چيزي ميتواند به نفع من باشد ، اگر به آن اجازه عمل دهم . تشخيص اين فرصت ممكن است در بردارنده هر زره از تصوراتي باشد كه دارم . خداوند هم به همين دليل به من تصورات را عطا كرده كه با آنها شروع كنم . احساسات من نه درست هستند نه نادرست اما براي پرهيزگار شدن و بهتر شدن من اهميت دارند .
وقتي براي اولين بار به الانان آمدم ، فكر ميكردم كه خشم ، رنجش ، حسادت و ترس احساسات بدي هستند . برنامه به من كمك كرد تا ياد بگيرم كه احساسات ، خوب يا بد نيستند . بلكه به سادگي بخشي از وجود من هستند . به مرور تشخيص ميدهم كه خوبي ها گاهي نتائج اين احساسات هستند خشم باعث تحريك برخي تغييرات سودمند در زندگي ام ميشوند رنجش آنقدر مرا ناراحت ميكند كه ياد بگيرم با آن مبارزه كنم و در نتيجه ياد ميگيرم كه براي ديگران دعا كنم . حسادت به من مي آموزد كه وقتي مي دانم فقط چيزهاي مخرب و نا معقول خواهم گفت ، دهانم را ببندم و ترس ، شايد بزرگترين موهبت من باشد چون مرا وادار ميكند تا ارتباطي آگاهانه با نيروي برترم داشته باشم . اكنون كه نقاط منفي ، مثبت ميشوند بهتر ميتونم تمام جنبه ها را بپذيرم . ديگر بيش از اين نياز نيست كه فقط بخاطر تجربه كردن احساسات انساني ، در مورد خود قضاوت كرده يا از خودم متنفر باشم .

ياد آوري امروز

.احساسات ممكن است خوشايند نباشند ، اما اين باعث بد بودن آنها نمي شود . با تغيير رفتار ، در مورد آنچه كه با احساساتم انجام ميدهم حق انتخاب دارم . هر چيزي ميتواند به نفع من باشد ، اگر به آن اجازه عمل دهم . تشخيص اين فرصت ممكن است در بردارنده هر زره از تصوراتي باشد كه دارم . خداوند هم به همين دليل به من تصورات را عطا كرده كه با آنها شروع كنم . احساسات من نه درست هستند نه نادرست اما براي پرهيزگار شدن و بهتر شدن من اهميت دارند .
(۲۴-۹-۱۳۹۲ ۰۵:۳۲ عصر)sbano نوشته شده توسط: [ -> ]وقتي براي اولين بار به الانان آمدم ، فكر ميكردم كه خشم ، رنجش ، حسادت و ترس احساسات بدي هستند . برنامه به من كمك كرد تا ياد بگيرم كه احساسات ، خوب يا بد نيستند . بلكه به سادگي بخشي از وجود من هستند . به مرور تشخيص ميدهم كه خوبي ها گاهي نتائج اين احساسات هستند خشم باعث تحريك برخي تغييرات سودمند در زندگي ام ميشوند رنجش آنقدر مرا ناراحت ميكند كه ياد بگيرم با آن مبارزه كنم و در نتيجه ياد ميگيرم كه براي ديگران دعا كنم . حسادت به من مي آموزد كه وقتي مي دانم فقط چيزهاي مخرب و نا معقول خواهم گفت ، دهانم را ببندم و ترس ، شايد بزرگترين موهبت من باشد چون مرا وادار ميكند تا ارتباطي آگاهانه با نيروي برترم داشته باشم . اكنون كه نقاط منفي ، مثبت ميشوند بهتر ميتونم تمام جنبه ها را بپذيرم . ديگر بيش از اين نياز نيست كه فقط بخاطر تجربه كردن احساسات انساني ، در مورد خود قضاوت كرده يا از خودم متنفر باشم .

ياد آوري امروز

.احساسات ممكن است خوشايند نباشند ، اما اين باعث بد بودن آنها نمي شود . با تغيير رفتار ، در مورد آنچه كه با احساساتم انجام ميدهم حق انتخاب دارم . هر چيزي ميتواند به نفع من باشد ، اگر به آن اجازه عمل دهم . تشخيص اين فرصت ممكن است در بردارنده هر زره از تصوراتي باشد كه دارم . خداوند هم به همين دليل به من تصورات را عطا كرده كه با آنها شروع كنم . احساسات من نه درست هستند نه نادرست اما براي پرهيزگار شدن و بهتر شدن من اهميت دارند .
flowerflowerflowerflower
لینک مرجع