تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و ششم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در نهان با خود فكر ميكنم "اگر فقط خرد لايتناهي را داشتم" اگر فقط مي توانستم هر چيزي را از فبل پيش بيني كنم ، يك مسير روشن ، آگاهي داشتن از اينكه چطور بايد هر لحظه از زندگي ام را صرف كنم . اما پس از چند بار امدن به جلسات الانان اين نكته به من ياد آوري شد كه فقط آنچه را كه امروز با ان سر و كار دارم ميتوانم كار كنم . نمي دانم كه فردا چه پيش خواهد آمد آنچه كه مسلم است من با عدم آگاهي از آن ها بهتر زندگي ميكنم اگر ميدانستم كه چه پيش مي آيد ، بجاي زندگي كردن ، تمام وقت خود را صرف تلاش براي رهايي از اين تجربه دردناك صرف ميكردم و چه چيزهاي بزرگي را از دست مي دادم . من مي توانم به نيروي برترم اعتماد كنم تا در جريان امروز مرا راهنمايي كند . در نتيجه براي آينده آماده خواهم شد . وقتي آينده فرا رسد قادر ميشوم تا با آنچه كه با خود مي آورم برخورد كنم . اين باعث ميشود كه از تمام مواهبي كه زندگي عرضه ميكند لذت ببرم لحظاتي كه در غير اين صورت با نگراني سپري ميشوند .

ياد آوري براي امروز

يك پند قديمي ميگويد : وقتي كه بخواهد بدرخشد ، خواهد درخشيد اگر من تمايل به گوش دادن و فرا گيري و فراگيري بشوم . وقتي زمان آن فرا برسد . تمام اطلاعاتي را كه نياز دارم بدست خواهم آورد فقط براي امروز خواهم دانست كه در پناه دستان خوبي هستم . فقط براي امروز سعي خواهم كرد تا فقط در جريان اين روز زندگي كنم . و همه مشكلات من به يكباره رفع نمي شوند _ (همه مشكلات را به يكباره بر دوش نكشم) .
(۲۶-۹-۱۳۹۲ ۱۰:۰۵ صبح)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]در نهان با خود فكر ميكنم "اگر فقط خرد لايتناهي را داشتم" اگر فقط مي توانستم هر چيزي را از فبل پيش بيني كنم ، يك مسير روشن ، آگاهي داشتن از اينكه چطور بايد هر لحظه از زندگي ام را صرف كنم . اما پس از چند بار امدن به جلسات الانان اين نكته به من ياد آوري شد كه فقط آنچه را كه امروز با ان سر و كار دارم ميتوانم كار كنم . نمي دانم كه فردا چه پيش خواهد آمد آنچه كه مسلم است من با عدم آگاهي از آن ها بهتر زندگي ميكنم اگر ميدانستم كه چه پيش مي آيد ، بجاي زندگي كردن ، تمام وقت خود را صرف تلاش براي رهايي از اين تجربه دردناك صرف ميكردم و چه چيزهاي بزرگي را از دست مي دادم . من مي توانم به نيروي برترم اعتماد كنم تا در جريان امروز مرا راهنمايي كند . در نتيجه براي آينده آماده خواهم شد . وقتي آينده فرا رسد قادر ميشوم تا با آنچه كه با خود مي آورم برخورد كنم . اين باعث ميشود كه از تمام مواهبي كه زندگي عرضه ميكند لذت ببرم لحظاتي كه در غير اين صورت با نگراني سپري ميشوند .

ياد آوري براي امروز

يك پند قديمي ميگويد : وقتي كه بخواهد بدرخشد ، خواهد درخشيد اگر من تمايل به گوش دادن و فرا گيري و فراگيري بشوم . وقتي زمان آن فرا برسد . تمام اطلاعاتي را كه نياز دارم بدست خواهم آورد فقط براي امروز خواهم دانست كه در پناه دستان خوبي هستم . فقط براي امروز سعي خواهم كرد تا فقط در جريان اين روز زندگي كنم . و همه مشكلات من به يكباره رفع نمي شوند _ (همه مشكلات را به يكباره بر دوش نكشم) .
لینک مرجع