تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و هشتم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
فقط براي امروز ميتوانم رفتار جديدي داشته باشم . من ميتوانم فقط نظراتي را فرا گيرم كه شايد در طول زندگي به من عطا شده تا چيزهايي در مورد خودم ياد بگيرم زندگي مانند امتحاني مي باشد كه بعضي در ان موف ميشوند و برخي مردود . _ و نيز مردودين همانند قبول شدگان راهي را براي امتحانات جديد مهيا مي كنند . فقط براي امروز ممكن است كمي براي تعيير دادن بعضي الگو هاي رفتاري كه مرتبا باعث بروررمشكلاتي برايم ميشوند . تلاش كنم فقط براي اينكه ببينم چه اتفاقي مي افتتد ...براي مثال اگر عادت دارم تا با رفتاري بد به شخص يا موقعيت خاصي پاسخ دهم _ مانند برخواستن از رختخواب . كار كردن در خواست كمك ژست هاي مقتدرانه به گونه اي متفاوت ميتوانم رفتار كرده واكنش بهتر و مثبت تر نشان دهم . من ميتوانم بصورت يك پرو‍ژه تحقيقي به آن فكر كنم و از آنچه رخ ميدهد درس بگيرم . لحظه حاظر . تمام آن چيزي است كه دارم تا با آن كار كنم ديروز گذشته و فردا نيامده از دست من خارج است . سعي خواهم كرد تا بخاطر داشته باشم كه امروز ميتواند چه موهبت بزرگي باشد و از آن استفاده كامل ببرم .

ياد آوري براي امروز.

.فقط براي امروز راههاي لذت بردن از زندگي را جستجو خواهم كرد توقف كردن نزديك يك باغ . سعي در ايجاد يك سرگرمي جديد يا زنگ زدن به يك دوست خوب . ميتوانم شوخي يا مزاح كنم ميتوانم عشق را حس كنم . ميتوانم در پي چيزهاي جديدي باشم . شايد فقط براي امروز كله ملق بزنم تا بدانم مناظر را آنطور كه دوست دارم ببينم . يا . نه ؟ فقط براي امروز وقت كمي پيدا خواهم كرد تا آسوده باشم و بفهمم كه زندگي چيست ؟ چه ميتواند باشد ؟ زماني را براي فكر كردن در مورد خدا اختصاص مي دهم و ديد بهتري نسبت به خودم بدست مي آورم .
(۲۷-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۰۴ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]فقط براي امروز ميتوانم رفتار جديدي داشته باشم . من ميتوانم فقط نظراتي را فرا گيرم كه شايد در طول زندگي به من عطا شده تا چيزهايي در مورد خودم ياد بگيرم زندگي مانند امتحاني مي باشد كه بعضي در ان موف ميشوند و برخي مردود . _ و نيز مردودين همانند قبول شدگان راهي را براي امتحانات جديد مهيا مي كنند . فقط براي امروز ممكن است كمي براي تعيير دادن بعضي الگو هاي رفتاري كه مرتبا باعث بروررمشكلاتي برايم ميشوند . تلاش كنم فقط براي اينكه ببينم چه اتفاقي مي افتتد ...براي مثال اگر عادت دارم تا با رفتاري بد به شخص يا موقعيت خاصي پاسخ دهم _ مانند برخواستن از رختخواب . كار كردن در خواست كمك ژست هاي مقتدرانه به گونه اي متفاوت ميتوانم رفتار كرده واكنش بهتر و مثبت تر نشان دهم . من ميتوانم بصورت يك پرو‍ژه تحقيقي به آن فكر كنم و از آنچه رخ ميدهد درس بگيرم . لحظه حاظر . تمام آن چيزي است كه دارم تا با آن كار كنم ديروز گذشته و فردا نيامده از دست من خارج است . سعي خواهم كرد تا بخاطر داشته باشم كه امروز ميتواند چه موهبت بزرگي باشد و از آن استفاده كامل ببرم .

ياد آوري براي امروز.

.فقط براي امروز راههاي لذت بردن از زندگي را جستجو خواهم كرد توقف كردن نزديك يك باغ . سعي در ايجاد يك سرگرمي جديد يا زنگ زدن به يك دوست خوب . ميتوانم شوخي يا مزاح كنم ميتوانم عشق را حس كنم . ميتوانم در پي چيزهاي جديدي باشم . شايد فقط براي امروز كله ملق بزنم تا بدانم مناظر را آنطور كه دوست دارم ببينم . يا . نه ؟ فقط براي امروز وقت كمي پيدا خواهم كرد تا آسوده باشم و بفهمم كه زندگي چيست ؟ چه ميتواند باشد ؟ زماني را براي فكر كردن در مورد خدا اختصاص مي دهم و ديد بهتري نسبت به خودم بدست مي آورم .
لینک مرجع