تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و نهم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ناگهان از افكاري آگاه شدم كه با سرعتي هشدار دهنده در حال سبقت از هم بودند و به هم برخورد ميكردند . خاطرات قوله اي شكسته شده . ترس از آينده . انتظارات بر باد رفته خودم و ديگران . اين يك بي نظمي (هرج و مرج) آشنايي است و اكنون ميتوانم آنرا تشخيص دهم اين نشاني است كه شامل زندگي من شده استتت و با گذشت زمان غيير قابل كنترل ميشود در چنين مواقعي آرامش با اگاهي يافتن حاصل ميشود يك آگاهي ساده از هرج و مرج سريعا آنرا كاهش مي دهد به عقب گام بر ميدارم . به وراي عصبانيت گام ميگذارم و به يكباره همه چيز پاك ميشود و يا در تمام هزاران جهتي كه از آن آمده . پراكنده ميشود . بخشي از بي نظمي هاي من به جايگاه مناسب خود باز ميگردند جايي كه آنها را ميتوانم به تنهايي ترك كنم و يا انتخاب كنم كه با هر كدام از آنها يك به يك روبرو شوم .

ياد آوري براي امروز

.اگر امروز مشكلات بروز كنند . سعي ميكنم نسبت به آنها آگاهي يافته آنها را پذيرفته و سپس يك فضاي معنوي كوچكي بين مشكلات و خودم ايجاد كنم اگر بتوان آنرا با شخص ديگري مشاركت ميكنم . پس از آن از قدرت مشكلات را كاهش خواهم داد . تشخيص غير قابل كنترل بودنزندگيم اولين قدم براي كنترل براي كنترل كردن آن است . وقتي كه مسائل را در مسير روشني قرار ميدهيم آنها قدرت خود را در قبال ما از دست ميدهند .
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۴۸ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]ناگهان از افكاري آگاه شدم كه با سرعتي هشدار دهنده در حال سبقت از هم بودند و به هم برخورد ميكردند . خاطرات قوله اي شكسته شده . ترس از آينده . انتظارات بر باد رفته خودم و ديگران . اين يك بي نظمي (هرج و مرج) آشنايي است و اكنون ميتوانم آنرا تشخيص دهم اين نشاني است كه شامل زندگي من شده استتت و با گذشت زمان غيير قابل كنترل ميشود در چنين مواقعي آرامش با اگاهي يافتن حاصل ميشود يك آگاهي ساده از هرج و مرج سريعا آنرا كاهش مي دهد به عقب گام بر ميدارم . به وراي عصبانيت گام ميگذارم و به يكباره همه چيز پاك ميشود و يا در تمام هزاران جهتي كه از آن آمده . پراكنده ميشود . بخشي از بي نظمي هاي من به جايگاه مناسب خود باز ميگردند جايي كه آنها را ميتوانم به تنهايي ترك كنم و يا انتخاب كنم كه با هر كدام از آنها يك به يك روبرو شوم .

ياد آوري براي امروز

.اگر امروز مشكلات بروز كنند . سعي ميكنم نسبت به آنها آگاهي يافته آنها را پذيرفته و سپس يك فضاي معنوي كوچكي بين مشكلات و خودم ايجاد كنم اگر بتوان آنرا با شخص ديگري مشاركت ميكنم . پس از آن از قدرت مشكلات را كاهش خواهم داد . تشخيص غير قابل كنترل بودنزندگيم اولين قدم براي كنترل براي كنترل كردن آن است . وقتي كه مسائل را در مسير روشني قرار ميدهيم آنها قدرت خود را در قبال ما از دست ميدهند .
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۴۸ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]ناگهان از افكاري آگاه شدم كه با سرعتي هشدار دهنده در حال سبقت از هم بودند و به هم برخورد ميكردند . خاطرات قوله اي شكسته شده . ترس از آينده . انتظارات بر باد رفته خودم و ديگران . اين يك بي نظمي (هرج و مرج) آشنايي است و اكنون ميتوانم آنرا تشخيص دهم اين نشاني است كه شامل زندگي من شده استتت و با گذشت زمان غيير قابل كنترل ميشود در چنين مواقعي آرامش با اگاهي يافتن حاصل ميشود يك آگاهي ساده از هرج و مرج سريعا آنرا كاهش مي دهد به عقب گام بر ميدارم . به وراي عصبانيت گام ميگذارم و به يكباره همه چيز پاك ميشود و يا در تمام هزاران جهتي كه از آن آمده . پراكنده ميشود . بخشي از بي نظمي هاي من به جايگاه مناسب خود باز ميگردند جايي كه آنها را ميتوانم به تنهايي ترك كنم و يا انتخاب كنم كه با هر كدام از آنها يك به يك روبرو شوم .

ياد آوري براي امروز

.اگر امروز مشكلات بروز كنند . سعي ميكنم نسبت به آنها آگاهي يافته آنها را پذيرفته و سپس يك فضاي معنوي كوچكي بين مشكلات و خودم ايجاد كنم اگر بتوان آنرا با شخص ديگري مشاركت ميكنم . پس از آن از قدرت مشكلات را كاهش خواهم داد . تشخيص غير قابل كنترل بودنزندگيم اولين قدم براي كنترل براي كنترل كردن آن است . وقتي كه مسائل را در مسير روشني قرار ميدهيم آنها قدرت خود را در قبال ما از دست ميدهند .
لینک مرجع