تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سی ام آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
براي بهبودي من ضروري است كه به گروهم بوسيله پذيرفتن مسئوليت هاي مختلف و ضروري كمك كنم . تا كارها به آرامي در جريان باشد شايد دليل ااصلي براي ضرورت خدمت كردن اين باشد كه مرا در تماس هميشگي با تازه واردين قرار مي دهد من ميتوانم جبران كردن را در مشكلات نا چيز زندگي روزمره بدست آورم و بر اساس مواهب بسياري كه از آمدنم به الانان بدست آورده ام جنبه اي را از دست بدهم . صحبت كردن با تازه واردين مرا به واقعيت بر ميگرداند . وقتي نشريات را در معرض فروش ميگذارم. قهوه درست ميكنم . يا محل جلسه را آماده ميكنم . من فردي ميشوم كه ممكن است يك تازه وارد براي نزديك شدن به او فكر كند من ناكام ماندنم در تلاش با الكليسم را بياد دارم هيچ ابزاري نداشتم و هيچكس براي صحبت كردن نداشتم الانان آنرا تغيير داد . اكنون مهم نيست كه مشكلات بنظر ميرسند . من انجمن و يك راه جديد زندگي دارم و براي از عهده بر آمدن مشكلاتم به من كمك ميكنند مدتهاست كه تنها نيستم امروز چيزهاي زيادي دارم كه سپاسگزار و قدر دان آنها هستم . اما لازم است بياد داشته باشم كه چه راه طولاني را پيموده ام بنابراين به خاطر مسائل نسبتا بي اهميت در منفي بافي گم نميشوم خدمت كردن به من كمك ميكند تا به ياد داشته كه كجا و چگونه بوده ام .

ياد آوري براي امروز

برنامه الانان هر زمان كه به آن نياز داشتم براي من وجود داشت آنچه را كه مطمئن هستم باعث تداوم رشد من ميشود انجام خواهم داد من ميدانم كه هر خدمتي انجام دهم بهبودي فردي مرا نيرو خواهد بخشيد "خداوند آنچه را كه نميتوانم براي خودم انجام دهم برايم انجام ميدهد او مرا در كارهاي خدمت رساني وارد كرده است ....اين زندگي خانواده و آرامش مرا نجات ميدهد .
(۳۰-۹-۱۳۹۲ ۰۶:۵۷ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]براي بهبودي من ضروري است كه به گروهم بوسيله پذيرفتن مسئوليت هاي مختلف و ضروري كمك كنم . تا كارها به آرامي در جريان باشد شايد دليل ااصلي براي ضرورت خدمت كردن اين باشد كه مرا در تماس هميشگي با تازه واردين قرار مي دهد من ميتوانم جبران كردن را در مشكلات نا چيز زندگي روزمره بدست آورم و بر اساس مواهب بسياري كه از آمدنم به الانان بدست آورده ام جنبه اي را از دست بدهم . صحبت كردن با تازه واردين مرا به واقعيت بر ميگرداند . وقتي نشريات را در معرض فروش ميگذارم. قهوه درست ميكنم . يا محل جلسه را آماده ميكنم . من فردي ميشوم كه ممكن است يك تازه وارد براي نزديك شدن به او فكر كند من ناكام ماندنم در تلاش با الكليسم را بياد دارم هيچ ابزاري نداشتم و هيچكس براي صحبت كردن نداشتم الانان آنرا تغيير داد . اكنون مهم نيست كه مشكلات بنظر ميرسند . من انجمن و يك راه جديد زندگي دارم و براي از عهده بر آمدن مشكلاتم به من كمك ميكنند مدتهاست كه تنها نيستم امروز چيزهاي زيادي دارم كه سپاسگزار و قدر دان آنها هستم . اما لازم است بياد داشته باشم كه چه راه طولاني را پيموده ام بنابراين به خاطر مسائل نسبتا بي اهميت در منفي بافي گم نميشوم خدمت كردن به من كمك ميكند تا به ياد داشته كه كجا و چگونه بوده ام .

ياد آوري براي امروز

برنامه الانان هر زمان كه به آن نياز داشتم براي من وجود داشت آنچه را كه مطمئن هستم باعث تداوم رشد من ميشود انجام خواهم داد من ميدانم كه هر خدمتي انجام دهم بهبودي فردي مرا نيرو خواهد بخشيد "خداوند آنچه را كه نميتوانم براي خودم انجام دهم برايم انجام ميدهد او مرا در كارهاي خدمت رساني وارد كرده است ....اين زندگي خانواده و آرامش مرا نجات ميدهد .
flowerflowerflowerflower
لینک مرجع