تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 7
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در حال حاضر درک شما از خداوند چیست؟
درک الانم اخداوند عاشق ،مهربان،دلسوز،متعهد ،وهمواره مرا دوست میدارد او هیچ وقت برایم بد نمیخواهد و بهش میگم عزیزززززززززمی
خداوند عشق ٬ بخشنده ومهربان ٬ خداوند صبور ومراقبت کننده.
خدای من عاقل ,بزرگوار وکریم وبخشنده ودموکرات وبدور از تعصبات وخرافات ما انسانها
خدای من قادر بزرگ مهربان بخشنده و ستارالعیوب است
صبورو مهربان و بخشنده.. اگه نبود که من به این بدی رو تحمل نمی کرد. در عوض بدیهام دستمو گرفته نشونده تو این جلسات تا آدم بشم. معلومه رنج منو نمیخواد
خدا را نو وجود خودم میبینم ..............از رگ به من نزدیکتر
لینک مرجع