تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 13
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در حال حاضر به چه چیزهایی وابستگی دارید؟
به غیبت ,غرور ,عدم بخشش,به پسرم ,خواهرم و...
به اینترنت به حسادت به مسولیت پذیری زیاد و...
به چه که ندارم من بیچاره ی ناقص الاخلاق؟ من به بالصطلاح شوهرم خیلی وابسته ام که به هیچ عنوان نمیتوانم ازش جدا بشم. سریع به جنس مخالف وابسته میشم. به خانوادم. پدرومادر و خواهرو برادرام و نوه ها.... به غیبت وکنترل وتنبلی خواب و وقت هدردادن...
میتونم بگم چون هنوز ایمانم میلغزد ترسهایم گاهی جلوتر از ایمانم حرکت میکند و این باعت میشود به خیلی از نقصهایم هنوزم وابسته باشم .بخاطر از دست ندادن اطرافیانم نقص تایید طلبیم فعال میشه گاهی بخاطر پنهان کردن کارهایم نقص غیبت کردنم فعال میشه و خیلی چیزهای دیگه........
لینک مرجع