تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آتـش ِ عـشق ِ
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مـن بـه خـود می گـویـم:

چـه کـسی بـاور کـرد

جـنگــل ِ جـان مــرا

آتـش ِ عـشق ِ تـو خـاکـستر کــرد؟
آتشی در جان ما افروختی
رفتی و ما را ز حسرت سوختی
بی‌وداع دوستان کردی سفر
از که این راه و روش آموختی
گرنه از یاران بدی دیدی چرا
دیده از دیدار یاران دوختی
بی‌رخ او طرح صبر انداختی
ای دل این صبر از کجا آموختی
بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی، من هستم.
آسمان فرصت پرواز بلند است ولی...!!؟ قصه این است چه اندازه کبوتر باشی
عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایت میان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تو نشنید خار مژگانم بپایت
از چه بنویسم؟
از قلبی که مرا نخواست یا قلبی که تورا خواست؟
ازدلی که شکست یااز نگاه غریبه ات که با نگاه غریبه آشنا شد؟
شاید هم گناه به گردن چشمان تو باشد که هیچ مرا ندید..
یاندیده گرفت چون از انتخابش پشیمان شده بود!

عشق را حلال کردم تا جان تو را آزاد کنم.
Heart
لینک مرجع