تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 20
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ایا اعتقاد یا اعتماد دارید که :خداوند بهتر میتواند اراده و زندگی شما را هدایت کند ؟ توضیح دهید
بله من باتفاوتی که زندگیم قبل از ورود به برنامه داشت که اختیارش بطورکلی از دستم خارج شده بود وامروز که آرامش کامل به زندگیم حاکم شده ایمان واعتقاد قوی دارم که خداوند بهتراراده وزندگی من را هدایت کرده ومیکنه .
بله خداوند با محبت زندگی منو تغییر داده. دقیقا زمانی که فکر میکردمرسیدم به انتهای زندگی
صدرصد
بیداری روحانی که درمن از حضور خداوند درتمام عرصه های زندگیم ایجادکرده وآرامش وعشقی که دراثر آن به وجود آمده اینکه هزاران بار شکر مرزهای خودم را دارم خسارت نمیزنم واجازه وارد کردن خسارت را با کنترل مرزهای زندگیم نمی دهم خیلی سبکبال وباآرامش هستم ودیگه هیچ شکی ندارم بلکه اعتماد واعتقادبه نیروی برترم جهت اداره زندگیم دارم .
لینک مرجع