تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 21
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از نتایج مواقعی که اراده و زندگیتان توسط خداوند هدایت شده چند مثال بنویسید
مثل زمانی که وارد برنامه شدم نحوه هدایت من به برنامه حاکی ازهدایت وپیام نیروی برترم بود ویااینکه همین اواخر دیدم فردبیمارم اصلا داره به زبان برنامه بامن حرف میزنه وبعد شروع کرده خودش را درجهت صحیح سمت وسوق دادن اینها همه نشانه های از خداوندبرای من هست ویااینکه خودش بطور آگاهانه قدم به ترک گذاشت اینها همه نشانه نیروی هست که کنترل امور رابدست گرفته ومن شاکر و
بنده این نیرو هستم .
پذیرفتن خیلی از موارد ازار دهنده اطرافم
روزی امدم انجمن تنها بودم حس تنهایی داشتم گفتم خدایا خجالت میکشم دوستی ندارم اینجا.راهنما میگن بگیر کسی رونمیشناسم ترس ازاعتماد داشتم دعا کردم ودرجلسات شرکت کردم مرتب دوست پیداکردم هنوزهم باهم درارتباط هستیم یه روز ازحرفهای یک نفرخوشم امد راهنمایم گرفتم روزی شروع به قدم کارکردن کردم تعجب کردم گذشته راهنمایم مثل خودم بود ترس ازاعتماد ترس ازمشارکت ازهمه مهمتروسوسه مصرف ازم گرفته شد ادم منزوی بودم به ادم اجتماعی تبدیل شدم امروز عقلانی فکر میکنم نه احساسی من فقط چندتاسوال روجواب دادم این لطف خدابود نفهمیدم کی این تغیرات روکردم
من از خدا خواستم منو هدایت کنه همیشه این آیه رو تکرار می کردم اهدنا الصراط المستقیم حالا احساس می کنم دارم توی صراط مستقیم که همون شناخت خودم و خدای خود است گام برمی دارم. دوست دارم همه رو دعوت کنم به این برنامه هرچند خودم پر از نقصم هنوز. امیدوارم خانوادم همشون یه روز به این برنامه رو بیارن آمین
لینک مرجع