تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بـــــــــــــــرکه نیلوفری احساس من...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

روی برکـــــــــه آرام نیلوفری احساس من آرام بگیر .. قدری سکوت را به مهمانی این لحظات بخوان ... و نگاهت را به پاسخ همه ی تمناهای من از این عشق ؛ به چشمانم حلقه کن ... نگذار که قورباغه های دغدغه و پریشانی خلسه این سکوت را بر هم بزند ... تـــــــرکه ی نازک عاطفه های محار شده را به آب های برکه ی احساسم بزن ... شاید تندیسی از عشق نیلوفریت قد علم کند ... و خلوتت رنگ دیگری گیرد ..
انگار
سالها طول کشید
که دسته یی بوسه
از دهانش بچینم
و در گلدانی به رنگ سپید
در قلبم
بکارم
اما
انتظار
ارزشش را داشت
چون عاشق بودم
لینک مرجع