تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 25
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چه حرکت و اقدامی از جانب شما لازم است تا بتوانید بگوئید قدم سوم را زندگی میکنید؟
مسئولیت دیگران را به خودشان واگذار کرده ام به خودم توجه دارم روی خودم وترسهایم کارمیکنم سعی میکنم نواقصم رابرطرف کنم ازکسی تایید نمی خواهم دیگران راقضاوت نمی کنم ونمی گذارم که قضاوتم کنند احساس تنهایی ندارم عشق و آرامش به زندگیم
برگشته باتوکل به خدا زندگی میکنم همه اینهابابت حضور روحانی وسپردن به اوست .
نه من هنوز موفق به اجرای قدم سوم در زندگیم نشدم
میدونم باید بارهام رو به خدا بسپرم اما هنوز موفق نشدم بارم رو میدم و بدو بدو ازش پس می گیرم هنوز بهش کاملا اعتماد نکردم. از خدا میخوام کمکم کنه تا بهتر بشناسمش خودم رو تو مسایلی که ربطی به من ندارند دخالت ندم حمایت ناسالم نکنم- بزارم دیگران مسولیت خطاهاشون رو به عهده بگیرند و بی طرف باشم- کسی رو کنترل نکنم تا حالم خراب نشه- خدا بهتر میدونه به کی و کی چی بده من چی بلدم آخه
لینک مرجع