تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 28 آذر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
28 آذر ( عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان )

«تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.»

کتاب پایه

*
قدم دوازدهم به ما یادآور میشود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونههای زندهای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده میکنیم. اعضای باتجربهتر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداشهای حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز میدهند.

برای دریافت پاداشهای قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمیکند، اجرا میکنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیلها می‌خورد، انجام نمیدهیم.

آنچه به اعضای تازهوارد منتقل میکنیم، بیشتر از آنچه میگوییم، از شیوه زندگی ما نشأت میگیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به "سپردن اوضاع به نیروی برتر" نصیحت کنیم، احتمالاً این پیام به گوش تازهواردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر "طبق سخنان خود عمل کنیم" و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

*
فقط برای امروز: اصول بهبودی را اجرا میکنم، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]28 آذر ( عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان )

«تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.»

کتاب پایه

*
قدم دوازدهم به ما یادآور میشود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونههای زندهای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده میکنیم. اعضای باتجربهتر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداشهای حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز میدهند.

برای دریافت پاداشهای قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمیکند، اجرا میکنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیلها می‌خورد، انجام نمیدهیم.

آنچه به اعضای تازهوارد منتقل میکنیم، بیشتر از آنچه میگوییم، از شیوه زندگی ما نشأت میگیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به "سپردن اوضاع به نیروی برتر" نصیحت کنیم، احتمالاً این پیام به گوش تازهواردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر "طبق سخنان خود عمل کنیم" و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

*
فقط برای امروز: اصول بهبودی را اجرا میکنم، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]28 آذر ( عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان )

«تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.»

کتاب پایه

*
قدم دوازدهم به ما یادآور میشود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونههای زندهای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده میکنیم. اعضای باتجربهتر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداشهای حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز میدهند.

برای دریافت پاداشهای قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمیکند، اجرا میکنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیلها می‌خورد، انجام نمیدهیم.

آنچه به اعضای تازهوارد منتقل میکنیم، بیشتر از آنچه میگوییم، از شیوه زندگی ما نشأت میگیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به "سپردن اوضاع به نیروی برتر" نصیحت کنیم، احتمالاً این پیام به گوش تازهواردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر "طبق سخنان خود عمل کنیم" و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

*
فقط برای امروز: اصول بهبودی را اجرا میکنم، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]28 آذر ( عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان )

«تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.»

کتاب پایه

*
قدم دوازدهم به ما یادآور میشود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونههای زندهای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده میکنیم. اعضای باتجربهتر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداشهای حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز میدهند.

برای دریافت پاداشهای قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمیکند، اجرا میکنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیلها می‌خورد، انجام نمیدهیم.

آنچه به اعضای تازهوارد منتقل میکنیم، بیشتر از آنچه میگوییم، از شیوه زندگی ما نشأت میگیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به "سپردن اوضاع به نیروی برتر" نصیحت کنیم، احتمالاً این پیام به گوش تازهواردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر "طبق سخنان خود عمل کنیم" و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

*
فقط برای امروز: اصول بهبودی را اجرا میکنم، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]28 آذر ( عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان )

«تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.»

کتاب پایه

*
قدم دوازدهم به ما یادآور میشود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونههای زندهای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده میکنیم. اعضای باتجربهتر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداشهای حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز میدهند.

برای دریافت پاداشهای قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمیکند، اجرا میکنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیلها می‌خورد، انجام نمیدهیم.

آنچه به اعضای تازهوارد منتقل میکنیم، بیشتر از آنچه میگوییم، از شیوه زندگی ما نشأت میگیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به "سپردن اوضاع به نیروی برتر" نصیحت کنیم، احتمالاً این پیام به گوش تازهواردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر "طبق سخنان خود عمل کنیم" و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

*
فقط برای امروز: اصول بهبودی را اجرا میکنم، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.
(۲۸-۹-۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]28 آذر ( عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان )

«تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.»

کتاب پایه

*
قدم دوازدهم به ما یادآور میشود «این اصول را در همه امور خود به کار گیریم.» در NA نمونههای زندهای از این پیشنهاد را در اطراف خود مشاهده میکنیم. اعضای باتجربهتر که ظاهراً محیطی حاکی از آرامش در اطراف خود دارند، پاداشهای حاصل از به کار بردن این ذره از خرد را در زندگی خود بروز میدهند.

برای دریافت پاداشهای قدم دوازدهم، اصول روحانی بهبودی را حتی زمانی که هیچ کس ما را مشاهده نمیکند، اجرا میکنیم. اگر در جلسات درباره بهبودی صحبت کنیم، اما مانند دوران اعتیاد فعال زندگی کنیم، اعضای انجمن ممکن است گمان کنند که ما کاری بیشتر از نقل شعارهای که به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیلها می‌خورد، انجام نمیدهیم.

آنچه به اعضای تازهوارد منتقل میکنیم، بیشتر از آنچه میگوییم، از شیوه زندگی ما نشأت میگیرد. اگر بدون تجربه معجزه قدم سوم فردی را به "سپردن اوضاع به نیروی برتر" نصیحت کنیم، احتمالاً این پیام به گوش تازهواردی که مد نظر است، نخواهد رسید. از طرف دیگر، اگر "طبق سخنان خود عمل کنیم" و تجربه واقعی خود در بهبودی را در میان بگذاریم، پیام ما مطمئناً برای همه روشن خواهد بود.

*
فقط برای امروز: اصول بهبودی را اجرا میکنم، حتی وقتی تنها فردی هستم که از آن مطلع می‌شوم.
لینک مرجع