تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: فقط برای امروز 29 آذر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
29 آذر ( غلبه بر وسوسه خویشتن )

«در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن خود مشغولی میکنیم.»

کتاب پایه


*
بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواستهها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع میکنیم، متوقف نمیشود. شاید در اولین رویداد NA حضور یابیم و مطمئن باشیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمیگردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، میتوانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازهواردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، میتوانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بیتوجهی یا کمبود عشق میکنیم، میتوانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعدهای است که میتوانیم به آن اعتماد کنیم.

*
فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و میدانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.
(۲۹-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 آذر ( غلبه بر وسوسه خویشتن )

«در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن خود مشغولی میکنیم.»

کتاب پایه


*
بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواستهها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع میکنیم، متوقف نمیشود. شاید در اولین رویداد NA حضور یابیم و مطمئن باشیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمیگردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، میتوانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازهواردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، میتوانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بیتوجهی یا کمبود عشق میکنیم، میتوانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعدهای است که میتوانیم به آن اعتماد کنیم.

*
فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و میدانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.
(۲۹-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 آذر ( غلبه بر وسوسه خویشتن )

«در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن خود مشغولی میکنیم.»

کتاب پایه


*
بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواستهها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع میکنیم، متوقف نمیشود. شاید در اولین رویداد NA حضور یابیم و مطمئن باشیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمیگردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، میتوانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازهواردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، میتوانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بیتوجهی یا کمبود عشق میکنیم، میتوانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعدهای است که میتوانیم به آن اعتماد کنیم.

*
فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و میدانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.
(۲۹-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 آذر ( غلبه بر وسوسه خویشتن )

«در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن خود مشغولی میکنیم.»

کتاب پایه


*
بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواستهها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع میکنیم، متوقف نمیشود. شاید در اولین رویداد NA حضور یابیم و مطمئن باشیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمیگردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، میتوانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازهواردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، میتوانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بیتوجهی یا کمبود عشق میکنیم، میتوانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعدهای است که میتوانیم به آن اعتماد کنیم.

*
فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و میدانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.
(۲۹-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 آذر ( غلبه بر وسوسه خویشتن )

«در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن خود مشغولی میکنیم.»

کتاب پایه


*
بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواستهها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع میکنیم، متوقف نمیشود. شاید در اولین رویداد NA حضور یابیم و مطمئن باشیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمیگردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، میتوانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازهواردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، میتوانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بیتوجهی یا کمبود عشق میکنیم، میتوانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعدهای است که میتوانیم به آن اعتماد کنیم.

*
فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و میدانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.
(۲۹-۹-۱۳۹۲ ۰۸:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]29 آذر ( غلبه بر وسوسه خویشتن )

«در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن خود مشغولی میکنیم.»

کتاب پایه


*
بسیاری از ما در حالی که متقاعد شده بودیم که احساسات، خواستهها و نیازهای ما برای همه از بالاترین اهمیت برخوردار است، قدم در برنامه نهادیم. مدتی طولانی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم بودیم تنها راه زندگی همین است.

این خودمحوری صرفاً بدین دلیل که مصرف مواد را قطع میکنیم، متوقف نمیشود. شاید در اولین رویداد NA حضور یابیم و مطمئن باشیم که همه افراد حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار میدهند و محکوم میکنند. شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با ملایمت به ما توصیه کنند که دنیا حول محور ما نمیگردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت.

رهایی از خودمشغولی را میتوان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، میتوانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازهواردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، میتوانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، میتوانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بیتوجهی یا کمبود عشق میکنیم، میتوانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت میکنیم و این وعدهای است که میتوانیم به آن اعتماد کنیم.

*
فقط برای امروز: دنیا را با دیگران قسمت میکنم و میدانم که آنها نیز به اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت میکنم.
لینک مرجع