تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: «دوکوچه پائینی»>>
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
به رنگ ناب ترين خاطرات شيريني

شبيه پاك ترين لحظه هاي ديريني

به بوي خنده ي تو نشئه مي شود چشم

تو مثل مستي يك باغ ، مثل نسريني

به روي پهنه ي رؤياي آسماني من

تو با شكوه ترين خوشه هاي پرويني

غروب، مرگ، شكستن،سكوت، تنهايي

براي هر چه كه درد است باز تسكيني

مگير چهره زمن چون براي من تو هنوز

عزيز دخترك آ ن دو كوچه پایيني

بيا دوباره بيا تا براي هم پوشيم

لباس ساده ي آن روزهاي خوشبيني
لینک مرجع