تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
چه سکوتیست انگار هیچکس در دنیا نیست
و شاید....! من در دنیای هیچکس نیستم....
اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند !
تو در دروغ گفتن رکورد زدی … من در باور کردن … !!!
.
ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ
ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ
ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﺗﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﺗﻮ
ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺗﻮ ﻧﻬﺎﺩﻥ
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻓﺸﺮﺩﻥ
ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎﺯﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ، ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﻣﻦ
من بودم ، تو و یک عالمه حرف

و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!

کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی ، یک آه چقدر وزن دارد
ﻫﻮﺍﯾﺖ ﭼﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﺯﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ...
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ، ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﺩﻝ
ﯾﮏ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﯾﮏ ﺑﻐﺾ
ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ
دلتنگی ...

احساسی که شاید بارهاو بارها به سراغت بیاید ؛ وقتی که تنهایی وکسی دور و برت نیست یا وقتی باران

می بارد و روحت را زیر و رو می کند ویاحتی وقتی دربین جمعی بزرگ هستی،ناگهان حس تنهایی تورا

فرامی گیرد و یاد چیزی یاکسی می افتی که نیست . دلتنگی خیلی هم بدنیست حداقل معنی اش این است که

روزها و چیزهایی داشته ای که ارزش یاد آوری ودلتنگی را دارد ...

یعنی کسی را داشتی که ارزش دلتنگی ات را داردومهمترازهمه یعنی هنوزدلی هست که بتواند تنگ شود.
کاش می شدوقتی دلمان تنگ شد بخوابیم و رویاهای خوب ببینیم ؛رویای همان که دلتنگش بودیم، کاش کسی

باشد ، کسی که جنس دلتنگی مان را بشناسد ، کسی که رنگ احســــاسمان رابفهـــمد کسی که وقتی آمد دیگر

دلمان تنگ نباشد. . .
ﻫﯽ ﺭﻓﯿﻖ !
ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺘﺮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻗﺪﻡ ﻧﺰﻥ ، ﺧﯿﺲ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﯼ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ!
مرغ احساسم هرروز ، حنجره اش پرازنغمه دلتنگی توست....
من به همراه نسیم شوق دیدار تو را میخواهم.....
این روزا خیلی تنهام
خیلی داغونم
هست کسی که مثل من دلش
نه برای کسی
نه برای عشقی
نه برای جایی
نه برای چیزی!
بلکه دلش برای خودش تنگ شده
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع