تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تصمیم گیری برای من چه معنایی دارد ؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتي من تصميم گرفتم خودم رو در برابر نيروي برتر تسليم كنم باعث شد زندگي بهتري داشته باشم مثلا سعي نكنم ديگران رو درست كنم.
و نيروهايي رو كه باعث ميشد من رو كنترل كنند يا بخوام ديگران رو كنترل كنم رها كنم و فعاليتهامو در راستاي نيروي برترم قرار دهم.
تصمیم گرفتن مرحله بعد از تفکر و قبل از عملکرد است تصمیم گیری در قدم سوم به این معناست که با رعایت اصل تسلیم در قدم یک و عجز خود در اداره امور زندگی و نداشتن سلامت عقل و کمبود انرژی مثبت نیروی برترم در قدم دوم در قدم سوم با در نظر داشتنن این فاکتورها دست از خودمحوری و ناخدا بازی بردارم و به نیروی برترم اکتفا و اعتماد کنم وتصمیم خود را به مرحله اجرا بگذارم خدامحور باشم بسپرم نتیجه را قضاوت نکنم و حرکت خودم را درست انجام دهم و منتظر نتیجه دلخواه نباشم و خواست و اراده خداوند را به دیده منت و بدون قضاوت بپذیرم.
لینک مرجع