تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: جه اعمالی را در نظر دارم که جهت به کار گرفتن تصمیم خود به اجرا در آورم ؟ کار کردن باق
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چيزي كه براي من مشخصه اينه كه ايمان و تسليم در راستاي هم پيش ميروند هرچه تسليم من بيشتر باشه ايمانم هم به نيروي برترم بيشتر ميشه و پيدا كردن كاركرد باقي قدمها هم ميسر ميشه.
لینک مرجع