تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: چگونه تسلیم در قدم یک به من در قدم سوم کمک می کند ؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با قبول کردن اینکه من در مقابل کنترل کردن اوضاع اطرافم عاجزم .اینکه قبول بکنم این کار درد فراوان و انرژی زیادی رو داره از من می کشه ...

مابامسائلی که پیش میآیندروبرومی شویم وسعی نمیکنیم که آنهارابه زورحل کنیم.ماآموخته ایم هرراه حلی که عملی نیست روحانی هم نیست
لینک مرجع