تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کار کردن روی قدم پنج برای من سخت است؟ چرا ؟
در قدم پنجم ما بايد به خطاهايمان اعتراف كنيم و حقايقي كه تا به حال به ان توجهي نكرده بودم.
اقرا به خطا و مواجه با تخربها و ضرر هايي كه به خودم و ديگران زده ام. اقرار به خطاهايمان باعث ميشود كه حس پذرش و صداقت بيشتر در من تقويت شود و اين نياز به جسارت و شهامت دارد . مواجهه با خودم
لینک مرجع