تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در هنگام مشارکت قدم پنج چگونه می توانم ترس و شرم ناشی از قضاوت شدن را رها کنم؟

اول از همه سپردن به خدا و رفتن در دل ترسهام . بعد از اون اقرار در حضور راهنما يا شخص مورد اعتمادم و يا يك گروه از هم وابستگاه تحت بهبودي كه انها نيز همين فرايند را براي بهبودي طي كرده و برايشان موثر واقع شده است به ترسهايم فائق ميايم.
پس من به اين نتيجه ميرسم رسوا كردن بيماري در مشاركت و جلسات ميتواند به رهايي من از بيماري كمك كند.
لینک مرجع