تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
"اقرار کردم" برای من چه مفهومی دارد؟

من زماني ميتوانم به خودم كمك كنم كه به بيماري اقرار كنم و از غرور و منيت خود پياده شوم. و با اعتراف به بيماري خود از خدا و بعد از ان در جلسات و با همراهي دوستان و راهنمايم در مسير بهبودي قدم بردارم.
لینک مرجع