تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
"ماهیت دقیق خطاها" چه مفهومی برای من دارد؟
ما به دنبال کسی می گردیم که آگاهانه به ما گوش دهد بدون قضاوت کردن و تحقیر کردن ، کسی که با دلسوزی و توجه به ما گوش دهد تا ماهیت دقیق خطاهایمان را به او اقرار کنیم. بسیاری از ما این مرحله را با خواندن ترازنامه برای کسی که در حضورش احساس امنیت می کنیم ، انجام می دهیم. اعتماد به قدمها و آگاهی از اینکه این فرایند برای سایرین کارآمد بوده می تواند ما را در جهت فائق آمدن به ترسمان یاری کند
لینک مرجع