تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 10 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- لیست شکرگزاری تهیه کنید . چه اشخاص و چیزهایی در اطرافم هستند ؟ آیا نسبت به آنها شکرگزار هستم ؟
لینک مرجع