تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 5
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اهدای قدم پنج به خدا ، خودم و یک نفر دیگر چه مفهومی برای من دارد؟

قدم پنج درها را به سوی حقیقت و آزادی باز می کند.قدم پنج می آموزد که اطمینان کنیم و اعتقاد داشته باشیم که قدرت برتر ما در کنار ماست و به ما اجازه می دهد که با اقرار به ماهیت دقیق خطاهایمان احساس امنیت کنیم.

انجام قدم پنج آغاز باز شدن درهای دوستی ، لذت و آزادی است. به یاد داشته باشید که ما می توانیم از خودمان مراقبت کنیم و از خود بپرسیم که به چه چیزی برای بهتر کار کردن این قدم نیاز داریم. ما می توانیم مرزهایی با کسی که انتخاب کرده ایم که با او صحبت کنیم قرار دهیم. برای مثال : می توانیم از انها بخواهیم که بدون آنکه نظری و یا عکس العملی انجام دهند به ما گوش کنند. ما می توانیم زمان و مکان انجام کار را تعیین کنیم
لینک مرجع