تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اقرار به اشتباهاتم در طی دعاها و مراقبه ها چه اهمیتی برای من دارد؟

دعا برای افزوده شدن واقعیت معنوی کار روی این قدم ، قبل و بعد از قدم پنج می تواند مفید و آرامش بخش باشد.
هنگامي كه من ميخواهم به اشتباهاتم اقرار كنم باور دارم كه قدرت برترم در كنار من است و به من اجازه ميدهد با اقرار به خطاهايم احساس امنيت كنم. اين قدم به من اطمينان كردن و رها كردن را مي اموزد.
با اقرا کردن باعث میشیم سبکتر بشیم و آن اشتباه به دلیل بیان آن به راهنما , دوست بهبودی و حتی خودمون و نیروی برتر از ما گرفته میشه.
لینک مرجع