تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 7
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه می توانم تمایل به دفاع از اعمالم را ترک کنم تا بتوانم حقایق را بگویم؟

وقتی در مورد هم وابستگی مان صحبت می کنم و وقتي در مورد حقايق زندگي مشاركت ميكنم بجای توجه به کنترل کردن ، درست بودن ونیاز به دفاع ،به وضوح نگران رفتارهای خودم هستم. و با رها كردن رفتارهاي كهنه فردي قابل اعتماد و مسئولت پذير باشم . و با مشاركت كردن از لحاظ روحي خودم را ارتقا ببخشم.
لینک مرجع