تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- لیستی از حقوق شخصی خود را بنویسید . ( منظور لیستی از آنچه که حق خود می دانیم )
لینک مرجع