تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه اعتماد به قدرت برتر مرا برای کاملا اماده شدن یاری می کند؟

ابتدا بايد فروتنانه نواقم را بپذيرم تا بتوانم بهبوديم را اغاز كنم و صادق بودن با خود و قدرت برترم در کاملا آماده شدنم نقش اساسی ایفا می کند.
كاملا يعني به معناي كمال.یعنی رها کردن تلاش برای کنترل نواقصمان. از ما خواسته شده که تماما آماده باشیم وقتی که در برنامه کار کنیم ، می نویسیم ، مشارکت می کنیم ، مراقبه می کنیم و دانایی نسبت به اراده قدرت برترمان را در زندگی مطالبه می کنیم.
لینک مرجع