تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 10
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چه وقت نواقص شخصیتی پاک می شوند؟ چگونه پاک می شوند؟

قدم شش نمی گوید که کی یا چگونه نواقص ما پاک می شوند . می توانیم از قدم سه استفاده کنیم تا بدانیم که این برنامه ما نیست. این برنامه قدرت برتر برای ماست که ما پذیرفته ایم ، حتی وقتی نمی فهمیم. این اراده قدرت برتر ماست. خیلی اوقات مشاهده می کنیم که نقصی از بین رفته و ما نمی دانیم کی این اتفاق افتاده. دوباره به یاد بیاوریم که بهبودی یک سفر است نه یک مقصد .
لینک مرجع