تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 13
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه این قدم مرا یاری می کند تا نواقصم را بپذیرم؟

می توانیم با راهنمایمان صحبت کنیم ، در جلسه شرکت کنیم ، در دفتر یادداشت های روزانه مان بنویسیم ، و از قدرت برترمان تقاضای راهنمایی کنیم. می توانیم در مواقعی که در حین کار کردن این قدم احساس شکست می کنیم از عبارات مثبت استفاده نماییم. متوجه می شویم که این قدم در مورد پیشرفت است و نه کمال ، درمورد اینکه چقدر با مقصدمان فاصله داریم نیست ، بلکه ، از بودن در مسیر بهبودی سخن می گوید. ما قدرت برترمان را به زندگی مان دعوت می نماییم و نتیجه را رها می کنیم.
هر قدم به نوبه خود به ما کمک می کند که چگونه نقص هایمان را کمرنگ و در نتیجه مهار کنیم و این رو امروز میدونیم که نقص های ما فقط مهار شدنی نه از بین رفتنی و همه اینها را از خدا میخواهیم که در تمام مراحل کمکمون کنه.
لینک مرجع