تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 14
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از حفظ یک نقص خاص چه چیزی ممکن است عاید من شود؟

اگر از برنامه عدول کنیم پیشرفتی را مشاهده نخواهیم کرد. کار ما ادامه تلاش در برنامه است با تمام توانایی مان.
همه ما بیماریم و چون یه مدت با بیماریهامون بزرگ شدیم و به آنها بها داده و عاد کردیم حالا فهمیدن اینکه آنها نقص های ما بودند و ما با رفتارهای بیمارگونه به آنها بها دادیم جدا شدن از نقص ها برامون سخت و وقتی که نمیخوام نقص هام از بین بره یعنی هنوز دوسشون دارم و نمیخوام رشد کنم.
لینک مرجع