تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: خطرات احتمالی برداشت ناقص از سنت چهارم و آزادی گروه ها
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مهمترین خطری که وجود دارد تصمیم گیری ناآگاهانه است . هر تصمیمی که در چهارچوب سنت اول و پنجم نباشد به کل انجمن معتادان گمنام ضربه می زند . اگراستقلال و آزادی داده شده به گروهها به شخصیت پردازی و باند بازی تبدیل شود و خدمتگزاران گروه بخواهند فردی عمل کنند یا اعضاء با تجربه به دنبال غرایض شخصی و حکومت کردن باشند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد . تاوان این گونه اشتباهات خیلی سنگین است و حیات انجمن ما را به خطر می اندازد .
آزادی داده شده به گروه ها برای گرفتن بهترین تصمیم برای بهتر رساند پیام بهبودی به معتادان می باشد و راه را برای عملی کردن سنت پنجم باز می کند.
لینک مرجع