تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 107.380 دلار 0.69 
بهاي نفت اوپک 104.620 دلار 0.42 
بهاي نفت خام پایه آمريکا 97.390 دلار 1.67 
بهاي نفت برنت درياي شمال 109.860 دلار 0.61 
بهاي نفت اوپک 106.530 دلار 0.42 
بهاي نفت خام پایه آمريکا 103.070 دلار 0.24 
بهاي نفت برنت درياي شمال 108.150 دلار 0.85
بهاي نفت اوپک 104.980 دلار 0.61
بهاي نفت خام پایه آمريکا 101.410 دلار 1.17
لینک مرجع