تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: مخاطب خاص
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ.. ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻄﻠﻘﻦ ...
ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﻮﻥ ..
ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺸﻮﻥ ..
ﻭ ﺍﺻﻞ ﮐﺎﺭ ، ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﺸﻮﻥ ..
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﺭﺍﻣﺸﻮ ﺑﻪ ﺭﮒ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ...
ﺩﺭ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ
ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻥ ...
ﻧﺎﺑﻦ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯿﺪﻥ
ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ..
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ..
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺸﻮﻥ ..
ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﻤﻮﻥ ...
ﺍﺻﻼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ !...
ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ .. ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ !!..
ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮﻥ ﮐﻢ ﻧﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻣﻮﻥ....
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ...
ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻦ
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ، ﺻﺒﺮ ﮐﻦ !
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ !
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ...
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ .....
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻭﺑﺪﺍﻧﺪ ...
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﯼ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺒﻼ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽﻭ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ ...
ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﺶ ﺑﻮﺩﯼ ...
ﻭ ﺟﺎﯾﺶ، ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ
آرزویم
با ” تو ” بودن است!
اما...
نه به بهای پا گذاشتن روی آرزوی تو!
آرزویم این است که:
” بخواهی و بمانی ”
نه اینکه بمانی به خواهشم ...!
بعضی ها ﺭﺍ میتوان ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ !
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ باید ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ اﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ !
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ نباید ﺧﻮﺍﺳﺖ !
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ !
ﺍﻣﺎ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ...
ﺍﺳﯿــــﺮِ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩِ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ !
 
این روزها اگر گوش دلت را تیز کنی فقط یک چیز خواهی شنید
*دوستت دارم*
گلایه ازتکراری بودنش نکن
مشکل ازمن نیست
تو زیادی دوست داشتنی هستی
[تصویر: 773ezhve39ufj2f2lydg.jpg]
صفحه ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع