تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کدام احساس من مفهوم فروتنانه دارد؟آیا کسی را می شنایم که فروتن باشد؟
لینک مرجع