تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا شعار یا عبارت مفیدی را با خود تکرار می کنم که به من در بهبودی کمک کند؟
لینک مرجع