تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 5
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا به جای تلاش های کسل کننده من تغییرات لازم برای مواجه با کشمکش ها را در خود ایجاد کرده ام؟
لینک مرجع