تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا توانایی ام برای خندیدن به برخی از اشتباهات خودم بیشتر شده؟آیا متوجه ام که چطور از اشتباهات گذشته من برای دیگران مفید واقع شده؟
لینک مرجع