تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا من تفاوت بین عذر خواهی و جبران خسارت را کاملادرک کرده ام؟
لینک مرجع