تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا چیزی را که می خواهم به افراد گوناگون بگویم را در نامه خواهم نوشت؟آیا این کار برایم آسان تر است؟
لینک مرجع