تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
درطول روز کدام یک از نواقص من بیشترین دردسر را برایم ایجاد می کند؟
لینک مرجع