تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 5
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اگرامروز در بعضی از موارد زندگی ام در حال اشتباه کردن هستم آیا فورا به آن اقرار می کنم؟
اری تا زمانیکه طبق اصول روحانی عمل نکنم در اشتباه هستم و نیاز به مشارکت و اقرار دارم
لینک مرجع